Green Shield Power

Antysmog 20-17

Zmniejszenie zużycia paliwa

Antysmog 20-17

Efekt czyszczenia silnika i układu paliwowego

Antysmog 20-17

Redukcja emisji CO2

Informacje Szczegółowe

Antysmog 20-17

 

uszlachetniacz do paliw

 • Zmniejszenie zużycia paliwa

 • Wzrost mocy silnika poprzez poprawę jakości paliwa

 • Efekt czyszczenia układu paliwowego

 • Redukcja emisji CO2

Koncentrat przeznaczony jest dla silników spalinowych, benzynowych i wysokoprężnych oraz zasilanych LPG.

Zastosowanie środka zmniejsza zużycie paliwa do 15%, zmniejsza emisję spalin, oczyszcza układ paliwowy, zwiększa moc silnika poprzez poprawę jakości paliwa.

Sposób użycia:

 • Produkt jest dozowany w stosunku 1:2000 do zbiornika przed napełnieniem. Dla ułatwienia na butelce znajduje się miarka do prawidłowego dawkowania.
 • 10 ml koncentratu na 20 litrów paliwa – cała zawartość butelki 250 ml wystarczy na 500 litrów paliwa.
 • Maksymalna wydajność jest zagwarantowana tylko przy prawidłowym dawkowaniu.
 • Zwiększenie dawki nie poprawia efektu.
 • Jeśli stosuje się zalecane dawki producenta, nie można uszkodzić silnika.

Bezpieczeństwo:

 • Przechowywać w temperaturze do 35 ° C.
 • Zakaz palenia w pobliżu produktu.
 • Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
 • Nie przechowywać wraz z żywnością.
 • Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

 • H226 Łatwopalna ciecz i pary
 • H302 Działa szkodliwie po połknięciu
 • H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią
 • H315 Działa drażniąco na skórę
 • H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu
 • H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania
 • H351 Podejrzewa się, że powoduje raka
 • H361 Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki
 • H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie
 • H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

Wskazówki bezpieczeństwa:

 • P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione
 • P261 Unikać wdychania par/rozpylonej cieczy
 • P273 Unikać uwolnienia do środowiska
 • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy
 • P301+P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem
 • P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody
 • P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać
 • P331 NIE wywoływać wymiotów
 • P403+P233 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty
 • P501 Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów

Przykładowe działanie Antysmog 20-17:

Samochód ciężarowy z przebiegiem 400 tys. km

gsp-zdjecia

Różnica pomiędzy elementami silnika przed i po aplikacji.

Legenda:

Pierwsza kolumna – wtryskiwacz

Druga kolumna – krawędź tłoka

Trzecia kolumna – krawędź zaworu

 

Górny wiersz – przed użyciem uszlachetniacza

Dolny wiersz – po zużyciu kilku zbiorników paliwa z dodatkiem uszlachetniacza

Invalid URL for PDF Viewer

Opel Astra IV 1.4 benzyna turbo. Rok produkcji: 2010. Przebieg 135 000.

Invalid URL for PDF Viewer

Badania nad emisją CO2 na przestrzeni 1 roku

poster
00:00
--
/
--

Legenda: Kolor czerwony – największe natężenie CO2

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Inne produkty

IMG-2248-1-390x260-1

Drzewa tlenowe

Bezkonkurencyjna pod każdym względem. Rośnie najszybciej na świecie. Jest lekka i wytrzymała. Niemal każdą jej część można wykorzystać w przemyśle.

2017-05-26-etykieta-antysmog-250ml-page-001

Antysmog 20-17

Koncentrat przeznaczony jest dla silników spalinowych, benzynowych i wysokoprężnych oraz zasilanych LPG. Rewelacyjny uszlachetniacz do paliw.

apol

Apol-humus

Płynny koncentrat do stosowania doglebowego w uprawach roślin uprawnych. Stanowi połączenie kwasów humusowych i polimerów chitozanu.

© Copyright 2016 by JPM