Koncentrat mikroelementowy do nawożenia

dolistnego i fertygacji.

(Płynna mieszanina mikroskładników pokarmowych: Bor, Miedź, Żelazo,
Mangan,Molibden, Cynk oraz srebro i miedź w technologii nanocząstek.)

Zakres stosowania preparatu :
Płynny koncentrat mikroelementowy BSCO2-50 jest przeznaczony do nawożenia dolistnego
w uprawach:
 warzyw pod osłonami i w gruncie
 roślin ozdobnych pod osłonami i w gruncie
 oraz do sporządzania pożywek wodnych w uprawach hydroponicznych (fertygacji).
Działa w szerokim zakresie pH (3,0 – 9,0)
Preparat stosowad dolistnie w celu uzupełniającego dokarmiania roślin mikroelementami
oraz poprawienia stanu zdrowotności i plonowania.
Rośliny opryskiwad w miarę potrzeb, kilkakrotnie w pełni wegetacji w odstępach co około
7-10 dni.
Rośliny opryskiwad rano lub wieczorem, a w ciągu dnia tylko przy pochmurnej pogodzie,
w temperaturze nie przekraczającej 25o
C

BSCO2-50 nie należy mieszad ze stężonymi roztworami kwasów i soli wapniowych oraz
nie przekraczad zalecanych dawek.

Skład preparatu :

Bor(B), Miedź (Cu), Żelazo (Fe), Mangan (Mn), Molibden (Mo),
Cynk (Zn), nanocząstki srebra (Ag), nanocząstki miedzi (Cu)
Wszystkie składniki są rozpuszczalne w wodzie.
Miedź (Cu), żelazo (Fe), mangan (Mn), cynk (Zn)

są schelatowane DTPA i EDTA,
srebro (Ag) i miedź (Cu) w postaci cząsteczek
o rozmiarach 4 – 8 nanometrów.

FERTYGACJA
Preparat BSCO2-50 najdogodniej jest wprowadzad do stężonego 100-krotnie roztworu
NPKMg zawierającego zazwyczaj :
saletrę potasową
fosforan monopotasowy
siarczan potasowy
siarczan magnezowy (roztwór B)
Zalecana dawka BSCO2-50 wynosi od 30 do 70 ml/m3 pożywki lub 10 litrów roztworu B.
W przypadku twardej wody zaleca się zakwasid roztwór B do pH 3-3,5 kwasem azotowym
w ilości około 0,5-0,7 litra stężonego kwasu na 100 litrów roztworu B.
NAWOŻENIE DOLISTNE
Opryskiwad rośliny roztworem BSCO2-50 o stężeniu 0,2 -0,5% w odstępach kilkudniowych do
ustąpienia objawów niedoboru mikroelementów.
NAWOŻENIE DOGLEBOWE
W uprawach szklarniowych można stosowad BSCO2-50 do podłoża w formie roztworu
0,2-0,5 % w ilościach zgodnych z technologią uprawy danej rośliny.
INFORMACJE DODATKOWE
Wszystkie składniki dobrze mieszają się z wodą i roztworami nawozów fosforowych,
azotowych, potasowych, magnezowych i mikroelementowych bez strącania osadów.
Zawiera wszystkie niezbędne mikroelementy w proporcjach zbliżonych do zapotrzebowania
upraw szklarniowych: warzyw, tj. pomidor, ogórek, papryka czy kwiatów, tj. róża, gerbera.
Specjalna kompozycja syntetycznych czynników chelatujących (DTPA i EDTA) zapewnia
stabilnośd rozpuszczalnych form mikroelementów w stężonych roztworach NPKMg
i pożywkach do fertygacji.
Preparat można stosowad również w postaci oprysków dolistnych, do usuwania niedoborów
mikroelementów we wszystkich uprawach ogrodniczych, warzywniczych i sadowniczych.
BSCO2-50, dzięki zawartości Srebra (Ag) i Miedzi (Cu) powoduje stymulację rozwoju systemu
korzeniowego roślin, wzrost odporności na czynniki stresowe, wzrost odporności na
zakażenia bakteryjne i grzybowe, a tym samym na zdrowotnośd roślin, które lepiej się
rozwijają, są bardziej odporne na choroby i są lepiej odżywione dzięki zawartości optymalnie
dobranych mikroskładników.
Rośliny dają większy i bardziej wyrównany plon handlowy w dłuższym okresie.

 Preparat nie ma okresu karencji i jest bezpieczny w stosowaniu
w uprawie roślin, a także dla ludzi i zwierząt.
 Poprawia zdrowotnośd roślin.

BSCO2-50 jest preparatem wspomagającym wzrost roślin
i łączącym możliwośd nawożenia dolistnego z ochroną

przed patogenami.

Wprowadzenie do preparatu BSCO2-50 unikalnej technologii w postaci nanocząstek Srebra
i Miedzi nadało mu szczególną właściwośd – aktywnośd biologiczną.
Dzięki temu preparat skutecznie chroni rośliny przed patogenami i jednocześnie sprzyja
rozwojowi roślin.
Połączone działanie technologii nanocząstek i mikroelementów w istotnym stopniu
podwyższa plon rośliny i poprawia jej charakterystykę morfologiczną.
Koncentrat BSCO2-50 z cząstkami Srebra (Ag) i Miedzi (Cu) może ograniczyd stosowanie
chemicznych środków ochrony roślin dla ochrony przed grzybami i bakteriami.
Nanocząstki Srebra i Miedzi są nieszkodliwe dla ludzi, zwierząt i roślin, co ma zasadnicze
znaczenie w przypadku roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia, takich jak
warzywa, owoce.
Mineralny preparat BSCO2-50 wpływa na harmonijny wzrost i rozwój roślin, a ponadto
skutecznie eliminuje skażenia mikrobiologiczne oraz przyczynia się do zwiększenia czasu
świeżości i trwałości roślinnych produktów w przechowalnictwie.
Preparat może byd stosowany w uprawach polowych, szklarniowych oraz w mikro propagacji
in vitro.
Koncentrat BSCO2-50, oprócz zasadniczego działania, czyli dolistnego zaopatrzenia roślin
w mikroskładniki, posiada dodatkową, bardzo cenną właściwośd.
Udowodniono, że rośliny kilkakrotnie nawożone BSCO2-50, zgodnie z instrukcją stosowania,
są w znacznie mniejszym stopniu narażone na niektóre choroby grzybowe.
Właściwośd tę preparat posiada dzięki zawartości nanocząstek Srebra i Miedzi.
Dlatego używanie BSCO2-50 sprzyja podniesieniu zdrowotności upraw i można go traktowad
również jako wsparcie tradycyjnej ochrony roślin przed niektórymi chorobami i w wielu
przypadkach pozwala ograniczyd stosowanie fungicydów.

Przykład:
Działanie preparatu sprawdzono w uprawie szklarniowej pomidorów.
Badanie przeprowadzono we wczesnym cyklu uprawy, z pomidorem szklarniowym odmiany
Virtona.
Badano wpływ preparatu na wielkośd i jakośd plonu oraz w ochronie pomidorów przed
zarazą ziemniaka (Phytophothora infestans) i szarą pleśnią (Botrytis cinerea).
Roślinę uprawiano na podłożu torfowym, zwapnowanym do pH 6,0 i wzbogaconym
o składniki pokarmowe : 150 mg N (KNO3, NH4NO3), 75 mg P (Ca(H2PO4)2•2H2O), 250 mg K
(KNO3) i 150 mg Mg (MgSO4•7H2O) oraz polichelat LS-7 (200 mg) na 1 dm3 torfu.

W trakcie wegetacji rośliny nawożono pogłównie (w odstępach 14-dniowych, w trzech
terminach) dokorzeniowo, utrzymując poziom składników na stałym i niskim poziomie.
Uprawę podzielono na cztery części: (0) – próba kontrolna, bez nawożenia; (I) – opryski
nawozem mikroelementowym; (II) – opryski preparatem BSCO2-50.
Preparat do oprysku stosowano w dawce 100 cm3 na 100 dm3 wody, czyli w stężeniu 0,1%
wag.
Zabiegi opryskiwania pomidorów wykonano czterokrotnie w następujących terminach:
1 zabieg – 14 dni po posadzeniu rozsady,
2 zabieg – 14 dni po zabiegu 1,
3 zabieg – w fazie początkowego kwitnienia i zawiązywania owoców,
4 zabieg – w okresie początkowego dojrzewania owoców, każdorazowo dawką roztworu 100
dm3 – 1000 m2.
Dwa tygodnie po każdym zabiegu opryskiwania pomidorów wykonano ocenę porażenia
powierzchni liści i dwa tygodnie po 4 zabiegu ocenę porażenia owoców przez P.infestans
i B.cinerea.
Próbki liści i owoców do analiz chemicznych pobrano z pierwszego grona po zakooczeniu