GREEN SHIELD POWER

Zmniejszenie zużycia

Wzrost wydajności

Efekt czyszczenia

Redukcja emisji

Tabela dozowania

Koncentrat przeznaczony jest dla silników spalinowych, benzynowych i wysokoprężnych.

Zastosowanie środka zmniejsza zużycie paliwa o 15%, zmniejsza emisję spalin, oczyszcza układ

paliwowy, poprawia wydajność.

Sposób użycia: Produkt jest dozowany w stosunku 1:2000 do zbiornika przed napełnieniem. Dla

ułatwienia na butelce znajduje się miarka do prawidłowego dawkowania.

10 ml koncentratu na 20 litrów paliwa. Cała zawartość koncentratu wystarczy na 500 litrów paliwa.

Maksymalna wydajność jest zagwarantowana tylko przy prawidłowym dawkowaniu. Zwiększenie

dawki nie poprawia efektu. Jeśli stosuje się zalecane dawki producenta, nie można uszkodzić silnika.

Bezpieczeństwo: Przechowywać w temperaturze do 35 ° C. Zakaz palenia w pobliżu produktu.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie przechowywać wraz z żywnością. Produkt

należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P301+P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z

OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

P331 NIE WYWOŁYWAĆ wymiotów.

P501 Zawartość/pojemnik usuwać do … .

H226 Łatwopalna ciecz i pary

H302 Działa szkodliwie po połknięciu

H304 Połknięcie i dostanie się do dróg oddechowych może grozić śmiercią.

H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą

H315 Działa drażniąco na skórę

H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania

H351 Podejrzewa się, że powoduje raka

H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwały lub powtarzany kontakt

H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe konsekwencje

gsp

© Copyright 2016 by JPM