Informacje o stronie: www.bsco2.pl

Bio-Sekwestracja CO2 Sp. z o.o., z siedzibą w Otrębusach, ul. Wiejska 2, 05-805 Otrębusy , zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla miasta

stołecznego Warszawy XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000458573; posiadającą REGON 146642610 oraz NIP: 1231277067

dysponuje serwisem na domenie: bsco2.pl.

Warunki sprzedaży towarówi regulamin

1. Sprzedaż towarów prezentowanych na stronie bsco2.pl jest prowadzony przez firmę Bio-Sekwestracja CO2 Sp. z o.o., z siedzibą

w Otrębusach, ul. Wiejska 2, 05-805 Otrębusy, NIP: 1231277067, REGON 146642610 ,dalej nazywaną „Sprzedającym”.

2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości

prawnej, dalej nazywana „Klientem”.

3. Informacje znajdujące się na stronie bsco2.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ceny oraz opisy produktów

są jedynie informacją handlową. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie, składa ofertę

kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Ostateczne warunki sprzedaży, w tym: cena, termin

wysyłki, miejsce dostawy i inne, ustalane są pomiędzy Kupującym i Sprzedającym droga mailową.

4. Zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Sprzedającym następuje poprzez ustalenie warunków i złożenie zamówienia droga

mailową.

5. Zamówienia można składać droga mailową 24 godziny na dobę przez cały rok.

6. Zamówienia składane i przyjmowane są w języku polskim.

7. Zakupiony towar wraz z fakturą jest wysyłany kurierem lub odbierany osobiście przez Klienta.

8. Zakupiony towar wysyłany jest do Klienta podokonaniu przez niego wpłaty na rachunek Sprzedającego, na podstawie proformy

wystawionej i przesłanej mailem przez Sprzedającego.

9. Zamówienia będą realizowane następnego dnia roboczego po dniu otrzymania płatności za zamówiony towar.

10. W przypadku wysłania towaru kurierem do ceny towaru doliczana jest kwota ustalana indywidualnie. Kwota ta zawiera podatek

VAT.

11. Wszystkie towary są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na polski rynek.

12. Ceny produktów widoczne na stronach www. generation.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT), wyrażone są w złotych

polskich i nie jest zawarty w nich koszt wysyłki.

13. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym

Kupującego i w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Kupującego zwróci mu otrzymaną od niego sumę pieniężną.

14. Sprzedający dostarcza dowód zakupu/fakturę VAT która stanowi potwierdzenie zawartej umowy sprzedaży. Należy podać

dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia faktury VAT.

15. Składając zamówienie Klient oświadcza, iż zapoznał się treścią i akceptuje postanowienia niniejszych warunków sprzedaży

16. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie generation.pl należą do ich właścicieli i są

używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i

zdjęcia prezentowane na stronach generation.pl użyte są w celach informacyjnych.

17. Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art.

10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami

prawa.W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu

realizacji zobowiązania, należy przesłać na adres Sprzedającego.

18. W okresie czternastu dni od odebrania zamówionego towaru, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn,

według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.

19. Sprzedający zobowiązujesię do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz.

U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy

składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu

realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich

danych osobowych.

20. Żadne z postanowień niniejszego dokumentu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób

interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części niniejszego dokumentu z obowiązującym prawem

Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu

regulaminu.

21. Aktualna wersja niniejszego dokumentu jest zawsze dostępna dla Klienta na stronie bsco2.pl . W trakcie realizacji zamówienia

oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu

zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o

wyborze aktualnego jako obowiązującego. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni

drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30

dni przed wejściem w życie nowego dokumentu.Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do

obowiązującego stanu prawnego.

22. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania strony w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox

wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami

JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ

na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari możemieć wpływ na

poprawne wyświetlanie, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalnościstrony generation.pl, należy je wszystkie wyłączyć.

23. W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie

sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo.

 

Polityka prywatności i cookies w serwisie internetowymwww.generation.pl

Bio-Sekwestracja CO2 Sp. z o.o. , z siedzibą w Otrębusach, ul. Wiejska 2 05-805 Otrębusy, zarejestrowaną

w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy XIV Wydział Gospodarczy pod numerem

KRS 0000458573; posiadającą REGON 146642610 oraz NIP: 1231277067 dysponuje serwisem na domenie:

bsco2.pl

Bio-Sekwestracja CO2 Sp. z o.o. przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników

odwiedzających jej serwis.

Zmiana polityki

Zastrzegamy sobie możliwość uaktualniania lub zmiany niniejszej Polityki prywatności w każdym czasie poprzez

publikację jej nowej wersji na naszej stronie internetowej. Zwracamy się do Państwa z prośbą o regularne

sprawdzanie treści niniejszej Polityki.

I. Kto przetwarza dane osobowe i w jakim celu

Dane osobowe przekazywane nam przez Ciebie w związku z rejestracją i korzystaniem z serwisów na domenie:

bsco2.pl są przetwarzane przez Bio-Sekwestracja CO2 Sp. z o.o. , z siedzibą w Otrębusach, ul. Wiejska 2 05-805

Otrębusy , zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy XIV Wydział Gospodarczy

pod numerem KRS 0000458573; posiadającą REGON 146642610 oraz NIP: 1231277067, która jest

administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych

(tekst jedn.: Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Administrator może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych użytkowników serwisów na

domenie: bsco2.pl innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy, na zasadzie art. 31 ustawy z dnia

29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, umowy.

Dane osobowe zebrane przez serwis na domenie: bsco2.pl mogą zostać przekazane upoważnionym, na

podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.

Serwis na domenie: bsco2.pl przetwarza również za zgodą klienta serwisu jego dane osobowe w szczególności

w celach:

o statystycznych,

o marketingowych prowadzonych przez Portal lub za jego pomocą na rzecz osób trzecich,

o wysyłania informacji handlowych na podane adresy e-mail.

Dane osobowe, które nam powierzasz, w szczególności imię, nazwisko, Twój adres, adres poczty elektronicznej,

numer telefonu, przetwarzane są:

1. w zakresie niezbędnym do zawarcia, wykonania oraz rozwiązania stosunku prawnego wynikającego z

umowy zawartej przez klienta z serwisem na domenie: bsco2.pl. Dane osobowe klientów podane w

formularzach kontaktowych lub pytaniach i zamówieniach kierowanych mailem są wykorzystywane w

celu udzielenia klientowi odpowiedzi.

2. w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej

realizacji i składanych przez Ciebie zamówień;

3. w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku

odstąpienia od umowy;

4. jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie od nas informacji marketingowych, w tym przesyłanie Ci przez

nas drogą elektroniczną informacji handlowych, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas

również w celu przekazywania Ci informacji o naszej ofercie i promocjach, a także informacji

dotyczących produktów i usług podmiotów współpracujących z nami (za naszą wiedzą i wyraźnym

przyzwoleniem).

Zgoda klienta na przekazywanie informacji:

1. na podstawie udzielonej przez klienta zgody mamy prawo do wysyłania do klienta na podane przez niego

adresy e-mail wiadomości związanych z funkcjonowaniem Portalu i informacji handlowych o nowych

towarach i usługach, akcjach promocyjnych oraz życzeń np. świątecznych, a także informacji handlowych i

promocyjnych dotyczących produktów i usług podmiotów współpracujących z nami.

2. Informacje handlowe o których mowa w powyżej będą wysyłane do klienta jedynie na podstawie jego

zgody, wyrażonej przy rejestracji lub w terminie późniejszym.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez nas danych

osobowych może uniemożliwić nam świadczenie Tobie usług drogą elektroniczną i uniemożliwiać kontakt droga

elektroniczną.

Powierzając nam swoje dane osobowe masz prawo wglądu do nich, prawo żądania ich aktualizacji oraz prawo

żądania ich usunięcia.

II. Zasady bezpieczeństwa

Bio-Sekwestracja CO2 Sp. z o.o. zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom

technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich

przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Ponadto dokładamy szczególnej staranności, żeby

informacje osobowe były:

 poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,

 uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,

 adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe,

 dokładne i aktualne,

 nie przechowywane dłużej niż to konieczne,

 przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem

do zastrzeżenia udostępniania,

 bezpiecznie przechowywane,

 nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.

Środki techniczne

Stosujemy najnowsze technologie i specjalne procedury ochrony danych osobowych. Wykorzystujemy

nowoczesne mechanizmy ochrony przekazywanych danych. Twoje dane osobowe są przechowywane w bazie

danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych

zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony

danych osobowych, w tym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia

2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i

organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania

danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia

nadane przez administratora danych.

III. Informacje techniczne

Gromadzenie danych

Bio-Sekwestracja CO2 Sp. z o.o. korzysta z hostingu zewnętrznego nazwa.pl. Firma hostingująca NetArt Spółka

Akcyjna S.K.A.zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia, Wydział XI Krajowego Rejestru

Sądowego pod numerem KRS: 0000317766; posiadającą NIP: 6751402920 oraz REGON 120805512 jest

bezpośrednio odpowiedzialna za przetwarzanie informacji zebranych w logach systemowych. Portal bsco2.pl

korzysta z plików cookies ale bezpośrednio ich nie analizuje i nie wykorzystuje.

Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania

serwisem na domenie bsco2.pl. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników naszych stron. Żadne dane

identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowywane są zapytania HTTP kierowane do

naszego serwera należącego do firmy hostingowej. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.

Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

 publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer

użytkownika)

 nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa,

 nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,

 czas nadejścia zapytania,

 pierwszy wiersz żądania http,

 kod odpowiedzi http

 liczbę wysłanych przez serwer bajtów

 adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście

do naszej strony nastąpiło przez odnośnik,

 informacje o przeglądarce użytkownika.

 informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi nasze strony. Na podstawie plików logów

mogą być generowane statystyki. Zbiorcze podsumowanie takich statystyk nie zawierają żadnych cech

identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies na domenie bsco2.pl

Serwis na domenie: bsco2.pl wykorzystuje tzw. pliki cookies. Pliki cookies są to niewielkie pliki, najczęściej

tekstowe, które zapisują się na sprzęcie używanym do przeglądania naszej strony i przechowują dane związane

z ustawieniami internetowymi.

Pliki cookies są wykorzystywane przez nas w celu poprawienia funkcjonalności i użyteczności naszej strony

internetowej. Informacje zawarte w tych plikach pozwolą Państwu korzystać z naszej strony w sposób

optymalny, a więc także dopasowany do Państwa preferencji. Stosujemy pliki cookies w celu świadczenia

Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie

z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu

końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Korzystanie z

naszej strony internetowej bez wyrażenia zgody na wykorzystywanie plików cookies jest możliwe, ale nie

zapewnia pełnej funkcjonalności naszej strony internetowej. Brak wyrażenia takiej zgody może uniemożliwić

lub utrudnić działanie niektórych jej funkcji.

Pliki cookies pozwalają poznać m.in. stronę z której Państwo nas odwiedzacie, datę Państwa wizyty. Dane te

mogą być wykorzystywane w celach administracyjnych, funkcjonalnych, statystycznych, reklamowych. Pliki

cookies wykorzystywane przez naszą stronę internetową nie pozwalają na zbieranie czy przechowywanie

informacji umożliwiających ustalenie Państwa tożsamości.

Co zrobić, jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie plików na Twoim urządzeniu?

Informujemy klientów, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia

zapisywanie plików cookies na komputerze klienta. Skutkiem takiej konfiguracji będzie jednak utrata dostępu

do niektórych usług Portalu. Możliwe jest również skasowanie plików cookies po zakończeniu danej sesji.

Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookies. Jeżeli nie zgadzasz się,

na zapisywanie tych plików na Twoim urządzeniu, musisz odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki

internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookie na Twoim urządzeniu, bądź na

każdorazowym informowaniu Cię o zapisaniu danego pliku na Twoim urządzeniu. Ustawienia przeglądarki

Twojego urządzenia pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyrażasz zgodę, aby pliki te zapisywane

były na Twoim urządzeniu.

Zmiana ustawień dotyczących plików cookies

Zaznaczamy, że w swojej przeglądarce mogą Państwo w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików

cookies, w tym usunąć już zapisane pliki.

Poniżej znajdują się odnośniki do przykładowych, oficjalnych stron internetowych producentów najczęściej

używanych przeglądarek internetowych, na których znajduje się informacja o czynnościach potrzebnych do

zmiany ustawień danej przeglądarki w wyżej opisanym zakresie:

1. MS  Internet Explorer 9

http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/how- to-manage- cookies-in- internet-explorer- 9

1. Mozilla Firefox

http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

1. Google   Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

1. Opera 8.0

http://help.opera.com/Windows/8.0/pl/cookies.html

Przykładowo, posiadając starsze wersje przeglądarki MS Internet Explorer należy w tym celu wybrać opcję

Narzędzia/Opcje internetowe/Prywatność/Zaawansowane/Zablokuj pliki cookie. Posługując się przeglądarką

internetową użytkownik może również kasować cookies zapisane już na swoim urządzeniu. Korzystając ze

wspomnianej przeglądarki internetowej należy wybrać opcję Narzędzia/Opcje internetowe/Ogólne/Usuń pliki

Cookie.

Odesłania do innych stron internetowych

1. Informujemy także, że serwis na domenie: bsco2.pl może zawierać odesłania do stron internetowych

innych podmiotów, poprzez np. linki.

2. Nie ponosimy odpowiedzialności za funkcjonowanie, czy politykę prywatności takich zewnętrznych

stron internetowych i prosimy Państwa o zapoznawanie się z odpowiednimi zasadami działania tych

stron internetowych.

3. Portal bsco2.pl nie ma wpływu na standardy ochrony danych osobowych stosowanych przez portale,

do których linki znajdują się na stronach Portalu. Klienci po przejściu za pomocą linku zamieszczonego

na stronie: bsco2.pl na stronę innego podmiotu powinni zapoznać się ze stosowaną tam polityką

prywatności.

Cookies na stronie internetowej: bsco2.pl

Serwis na domenie: bsco2.pl wykorzystują plik sesyjny Cookie, które tworzony jest i istnieje tylko w czasie

trwania sesji przeglądarki. Jest on niezbędny dla prawidłowego działania poszczególnych elementów serwisu.

Bsco2.pl korzysta również z czterech plików cookies „persistentcoockie” które mają na celu analizowanie osób

korzystających z serwisu. Cel i zawartość tych plików jest następująca: